Foreningens Love

  

                                                                                                                              

                                                                                                                                                     

Vedtægter for Stofa Vestamager

§ 1 Navn.
Foreningens navn er Stofa Vestamager.

§ 2 Hjemsted og interesseområde.
Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningens interesseområde er Vestamager.

§ 3 Formål.
Foreningens formål er at være bindeled mellem Stofa og abonnenterne i foreningens interesseområde, samt varetage abonnenternes interesser i forhold til de ydelser, som leveres af Stofa.

§ 4 Medlemskab
Stofa abonnenter i interesseområdet er automatisk medlem af foreningen.

§ 5 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

A: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt – i den sidste uge i maj. Tid og sted annonceres senest 14 dage før på foreningens hjemmeside, og i en lokal avis.
Medlemmer, hvis mailadresse er kendt af bestyrelsen, indvarsles på mail. Det påhviler medlemmerne at oplyse korrekt mailadresse. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for mistet indkaldelse ved manglende eller ukorrekt mailadresse.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende 8 punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Fastsættelse af administrationsbidrag til bestyrelsen
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af formand, kasserer og øvrige medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Der kan højst vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver abonnent.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest med udgangen af marts måned.

B: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel.
Hvis ¼ af foreningens medlemmer fremsender en skriftlig begæring til bestyrelsen, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter modtagelse.
Dagsordenen skal fremgå af begæringen, idet bestyrelsen dog har adgang til at supplere dagsordenen med yderligere punkter.

 

§ 6 Afstemning
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer som har betalt kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen. En abonnerende husstand tæller for ét medlem og har således én stemme. Bestyrelsen sikrer, at der føres protokol over generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7 Ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen.
I lige årstal vælges formand og
to bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Foreningens bestyrelse kan kun bestå af abonnenter. Bestyrelsesmedlemmer, der opsiger sine abonnementer hos Stofa, skal straks udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og tilsynsførende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens daglige virke. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer, ved frafald kommer under fire medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at supplere antallet af bestyrelsesmedlemmer til fem medlemmer.

§ 8 Regnskab og økonomi.
Foreningens regnskabsår er fra 01.01. til 31.12.
Den ordinære generalforsamling fastsætter hvert år kontingent.
Alle betalinger skal godkendes af formand og kasserer i fællesskab. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning. Det reviderede regnskab og forslag til budget udsendes til medlemmerne, sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne måtte ønske det.

§ 9 Almindelige betingelser.
Fordelingsanlægget drives af Stofa. Den del af fordelingsanlægget, der alene forsyner den enkelte ejendom, tilhører den pågældende ejendoms ejer i lighed med ejendommens øvrige faste installationer.

§ 10 Vedligeholdelse.
Reparation og vedligeholdelse må kun udføres af Stofa.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en tilsynsførende, der på abonnenternes vegne kan påtale generelle fejl ved de leverede ydelser. Tilsynsførende fører kontrol med at reparation og vedligehold sker som aftalt.

§ 11 Foreningens ophør.
Opløsning af foreningen kan besluttes af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst ¾ af foreningens samlede antal medlemmer stemmer for opløsningen. Hvis der til generalforsamlingen ikke møder ¾ af medlemmerne og opløsning vedtages af de ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal der senest 30 dage herefter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Under denne ekstraordinære generalforsamling kan foreningens opløsning herefter gyldigt vedtages med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 12 Vedtægtsændringer.
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslaget til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 19. Januar 1988 og ændret 13. Maj 1992, 29. Maj 1996, 24. Maj 2000, 30. Maj 2001, 22. Maj 2007, 27.maj 2008, 21. Maj 2012, 26. Maj 2015, 24. maj 2016 og 29. maj 2017.